Kempen Recreatie
Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewarenje persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Adresgegevens : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Telefoonnummer : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– E-mailadres : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
– Bankrekeningnummer : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tevens willen we er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Protocol cameratoezicht

Dit protocol geldt voor Vakantiepark Molenvelden en Vakantiepark Latour (hierna ook Molenvelden en Latour). Veldhoven Recreatie B.V., gevestigd in Veldhoven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het vastleggen van de wijze waarop Molenvelden en Latour camerabeelden van camera’s die door Molenvelden en Latour zijn of worden opgehangen in en rondom de terreinen en/of gebouwen waarvan Molenvelden en Latour beheerder is, registreert, verzamelt, gebruikt en bewaart.

Doel van het cameratoezicht

Molenvelden en Latour hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

  • Toegangscontrole van gebouwen en terreinen van Molenvelden en Latour;
  • Bewaking van aanwezige eigendommen van Molenvelden en Latour, haar gasten, haar medewerkers en overige bezoekers tegen diefstal;
  • Beveiliging van de terreinen en gebouwen van Molenvelden en Latour, haar gasten en haar medewerkers tegen onbevoegde toegang en andere ongewenste activiteiten zowel op bemande als onbemande plekken;
  • Het kunnen registreren en identificeren van onbevoegde personen en personen die andere ongewenste activiteiten verrichten.
  • En alles dat daarmee direct samenhangt.

Het gebruik van camerabeelden vindt niet plaats op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden als hierboven uiteengezet, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. De camerabeelden mogen niet worden gebruikt om het functioneren van medewerkers te beoordelen.

Verantwoordelijke

De directie van Molenvelden en Latour is de verantwoordelijke. De verantwoordelijke ziet toe op een juist gebruik van de camerabeelden.

Locatie van de camera’s

Bij het plaatsen van de camera’s houdt Molenvelden en Latour rekening met het volgende:

 • De camera’s worden geplaatst op plekken waar ze voor betrokkenen zichtbaar zijn en alleen op plekken waar cameratoezicht noodzakelijk is gebleken.
 • Molenvelden en Latour maakt geen gebruik van verborgen camera’s.
 • De camera’s worden niet gericht op openbare ruimtes, tenzij dit onvermijdelijk is ter beveiliging van de goederen en personen waar Molenvelden en Latour op toeziet.
 • Camera’s worden niet geplaatst op plekken die privé zijn, zoals toiletten, kleedkamers en woningen, of op plekken waar voornamelijk medewerkers van Molenvelden en Latour aanwezig zijn, zoals kantoren en kantines.
 • Er worden alleen vaste camera’s geplaatst. Er wordt geen gebruik gemaakt van cameratoezicht via bijvoorbeeld drones.

Informatieverstrekking

Het is het beleid van Molenvelden en Latour om betrokkenen vooraf op de hoogte te stellen van de verwerking van persoonsgegevens. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt middels bordjes bij de ingang van het terrein of het gebouw waar de camera’s zijn opgehangen, middels het protocol cameratoezicht en middels de privacyverklaring. Alle medewerkers worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het protocol hiervan op de hoogte gesteld. Bovendien wordt het protocol gepubliceerd op de website van Molenvelden en Latour.

Rechtsgrond voor het cameratoezicht

De rechtsgrond van het cameratoezicht is dat het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Molenvelden en Latour, namelijk het beveiligen van bezoekers, werknemers en eigendommen. Vastgesteld is dat Molenvelden en Latour geen andere minder ingrijpende mogelijkheden dan het cameratoezicht heeft om de terreinen en/of gebouwen passend te beveiligen en dat het cameratoezicht onderdeel vormt van een totaalpakket aan maatregelen.

Toegang en beveiliging van de beelden

Molenvelden en Latour heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van de camerabeelden. Molenvelden en Latour draagt zorg voor het op een passende wijze beveiligen van de camerabeelden tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. De camerabeelden zijn beveiligd met inlogcodes zodat alleen de daartoe bevoegde personen toegang tot het systeem hebben en zodoende misbruik of onrechtmatige inzage in opnames te voorkomen. De camerabeelden zijn continu live zichtbaar op diverse aanwezige monitoren en mobile apparaten en mogen later alleen worden ingezien nadat er sprake is geweest van een incident of daarvan een vermoeden bestaat. Onder incidenten wordt in dit geval onder meer verstaan: diefstal, inbraak, vandalisme, fraude, beschadiging van eigendommen, sabotage, (andere) misdrijven, ernstige overtredingen (van de huisregels), en gebeurtenissen waardoor personen in gevaar zijn gekomen of zij anderszins zijn geschaad.
De toegang tot de camerabeelden in geval van (een vermoeden van) een incident is beperkt tot de volgende personen:

  • De directie van Molenvelden en Latour
  • Werknemers van het beveiligingsbedrijf en/of ICTbedrijf dat belast is met het borgen van de veiligheid en/of ICT op het park – dit bedrijf en haar medewerkers zijn verplicht de camerabeelden geheim te houden. In beginsel worden geen kopieën van camerabeelden gemaakt. Hiervan kan worden afgeweken als verstrekking aan derden noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting of als een storing of onderhoud van cameraregistratieapparatuur dit noodzakelijk maakt. Na het gebruik door de derde dient de Verantwoordelijke ervoor zorg te dragen dat de gemaakte kopie direct wordt vernietigd.

Verstrekking aan politie en justitie

Als er sprake is van een (vermeend) misdrijf, kan Molenvelden en Latour gerechtigd zijn de camerabeelden te verstrekken aan de politie en/of justitie. Of het echt noodzakelijk is om de camerabeelden te verstrekken, zullen de verantwoordelijke en de directie in gezamenlijk overleg beoordelen.

Bewaartermijn van de beelden

Na vastlegging worden de camerabeelden maximaal achtentwintig dagen bewaard, tenzij er sprake is geweest van een incident en de camerabeelden dienen als bewijsmateriaal. Een langere bewaartermijn kan ook nodig zijn indien nader onderzoek is vereist. De camerabeelden blijven dan bewaard zolang als dit noodzakelijk is in het kader van incidenten die zich hebben voorgedaan of zolang als dit noodzakelijk is voor het nader onderzoek.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om inzage te krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is en om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van de gegevens, mits daardoor de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschonden. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan Vakantiepark Molenvelden en Latour, Banstraat 25 te Veldhoven (of digitaal naar het e-mailadres: admin@kempenrecreatie.nl). Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is. Molenvelden en Latour zal binnen vier weken reageren op het verzoek van betrokkene.

Klachten

Eventuele klachten over de wijze waarop Molenvelden en Latour omgaat met persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij Vakantiepark Molenvelden en Latour, Banstraat 25 te Veldhoven. Klachten kunnen daarnaast ook neergelegd worden bij de geschillencommissie de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in dit protocol worden uitsluitend doorgevoerd door de directie van Molenvelden en Latour.